„Jesteśmy u siebie, tu jest nasz dom” logo  


 

    Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Zofii Holszańskiej 13 powstał w wyniku przeniesienia oraz przeksztalcenia domu pomocy spolecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet, który mieścił się przy Placu Stare Miasto 2 w Radomiu.


    Budynek, w którym mieści się nasza placówka został w 2006 roku przekazany nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasta Radomia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych mieszkanki Domu przy Placu Stare Miasto 2 zostały przeniesione do nowego obiektu.


     Dom uzyskał stały wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego jako dom pomocy spolecznej dla osob przewlekle psychicznie chorych pod pozycją Nr 67 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2007 roku znak: WPS.II.AG/9013/18/07.


    Dom dysponuje 80 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Decyzję o  umieszczeniu  nowego mieszkańca w naszym Domu podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ulica Limanowskiego 134, telefon 48-360-84-88.

 

    Naczelną zasadą funkcjonowania naszego Domu jest zapewnienie  odpowiedniego  poziomu oraz zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców, jak również poczucia bezpiecznego, prawa do godnego życia, respektowania podstawowych wartości ludzkich jak: niezależność, swoboda działania, prawo dokonywania wyboru, stanowienie o sobie, intymność, prywatność, rozwój swej osobowości, a także możliwie daleko idącą samodzielność.